Strona główna

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...).
Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej obywatel ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.

W 2001 roku - na podstawie delegacji zawartej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:
* stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,
* strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:
- organy władzy publicznej,
- organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
- podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
- podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
- podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
- podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
- podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
- podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
- podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
- podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
- związki zawodowe i ich organizacje,
- partie polityczne,
- inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć obywatelowi, a zatem – między innymi:
- swój status prawny lub formę prawną,
- przedmiot działania i kompetencje,
- organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
majątek, którym dysponuje,
- tryb działania,
- sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
- informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Reasumując - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich obywateli spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

Gmina Ozimek
siedziba:
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. Ks.J. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek
tel. (+48) 77 462 28 00
fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

Data ostatniej aktualizacji:2007-10-30 09:37:04
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian treści na stronie tytułowej BIP.
Zredagował:Tomasz Krzyżowski Urząd Gminy i Miasta w Ozimku., tel.:77 462 28 31, email:bip@ugim.ozimek.pl
Liczba odsłon strony:152544